ಸತ್ತವರ ಸಾಲದ ಬಾಕಿಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? (Loan Recovery)

16 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸಾಲ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ...

Image: rojgaroutlet

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಗೃಹ ಸಾಲ (Home Loan): ಸಾಲಗಾರ ಸತ್ತರೆ ಸಹ-ಸಾಲಗಾರನನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊದಲು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ.

Image: loanmafiya

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಜಾಮೀನುದಾರರಿಂದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ..

Image: businesswithall

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಆಸ್ತಿಯ ಹರಾಜಿನಿಂದ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲದ ಬಾಕಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image: bimaloan

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕಾರು ಸಾಲ (Car Loan): ಸಾಲಗಾರ ಸತ್ತರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಾರನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.

Image: loan.wbseries

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಕಾರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಗುವುದು.

Image: vskub

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು (Personal Loan) ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಲಗಳು (Credit Card Loans)

Image: gaharwarji

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ-ಸಾಲಗಾರರು ಇದ್ದರೆ, Bank ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image: rojgaroutlet

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

co-borrower ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಬಾಕಿಗಳ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ.

Image: jankarizone

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಅಂತಹ ಸಾಲವನ್ನು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ (NPA) ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ.

Image: publicgyan

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

Kannada News

16 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere