ಪ್ರಭಾಸ್: ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ..

ಪ್ರಭಾಸ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕೇಳುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.