ಸೆ.೪ ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ-ಗೋವಾ ನಡುವೆ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ

ಕರ್ನಾಟಕ-ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಅಂತರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ನಿರ್ಭಂಧನೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೪ ರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ-ಗೋವಾ ಮಾರ್ಗದ ಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಅವಧಿಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಯಥಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಬೆಳಗಾವಿ : ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೪ರಿಂದ ಪುನಃ ಕರ್ನಾಟಕ-ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್. ಮುಂಜಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ನಿರ್ಭಂಧನೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೪ ರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ-ಗೋವಾ ಮಾರ್ಗದ ಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಅವಧಿಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಯಥಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್. ಮುಂಜಿ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

For Breaking News & Live News Updates, Like Us on Facebook, Twitter. Read More Latest Kannada News Live Alerts on kannadanews.today News Portal.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More