ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ನಗ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು!

ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮಾನವನ ನಗ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Delhi, India News (ನವದೆಹಲಿ): ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮಾನವನ ನಗ್ನ (Nude Pics) ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಾಸಾ (NASA) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು (Scientists) ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಗ್ರಹಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಅನ್ಯಗ್ರಹಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ನಗ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು!

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿದೀಪ’ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ನಗ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ತಿಳಿಯಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.

NASA to send nude images of humans into space to attract aliens

Follow Us on : Google News | Facebook | Twitter | YouTube