ಆಚಾರ್ಯ ಸೋಲು: ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನೇ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್