ದೇಶದಲ್ಲಿ 2000 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆ ಸತತವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ 2000 ರೂ.ಗಳ ನೋಟುಗಳ ಪಾಲು ಸತತವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. 

Online News Today Team

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ 2000 ರೂ.ಗಳ ನೋಟುಗಳ ಪಾಲು ಸತತವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ನೋಟಿನ ಪಾಲು ಮಾರ್ಚ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50.2 ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 13.8 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.

ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಟುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 73.3 ರಷ್ಟಿದೆ.

ಆರ್‌ಬಿಐ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ₹ 2,000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 214 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಶೇಕಡಾ 1.6 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ 13,053 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 12,437 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ₹ 2,000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 274 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಶೇಕಡಾ 2.4 ರಷ್ಟಿದೆ. ಎಣಿಕೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟುಗಳ 245 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 2 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 214 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 1.6 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು.

ಮೌಲ್ಯದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ₹ 2,000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ 22.6% ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 17.3% ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 13.8% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ : Web Stories

Rs 2,000 notes in total notes in circulation in the country is steadily declining. The share of this large note in the total denomination of notes fell from 50.2 per cent in March 2017 to 13.8 per cent in March this year.

During the same period, the circulation of 500 rupee notes increased. It currently stands at 73.3 per cent of the total value of the notes.

Big Value Currency Notes Decline In Circulation

Follow Us on : Google News | Facebook | Twitter | YouTube